Oznamy

———-

🎣 Rybárske preteky:🎣

Dňa 13.5.2023 sa uskutočnia členské rybárske preteky na

VN Kružná

INFORMÁCIE k PRETEKOM:

7.00 – 8.20 – prezentácia

8.45 – vnadenie – prerušovaný tón klaksónu

9.00 -zahájenie pretekov – neprerušovaný tón klaksónu

12.00 – ukončenie pretekov – neprerušovaný tón klaksónu

12.30 – 13.00 – vyhodnotenie pretekov

13.15 – 13.45 – losovanie tomboly

štartovné dospelí a mládež od 15 rokov – 7,- € 1. kategória

deti 3 roky až 14 rokov, – 3,- € 2. kategória

lístok do tomboly – 1,- €

Ukončenie pretekov je zároveň ukončením lovu na danom revíre. Po ukončení pretekov a zvážení úlovkov je loviaci povinný úlovky pustiť späť do vody.

Obidve súťažné kategórie súťažia v love na ťažko, alebo na plávanú. Obidva spôsoby lovu sú vyhodnotené spoločne – najťažšia váha úlovkov.

Ceny: 1. kategória : 1. cena – 100,- €

2. cena – 70,- €

3. cena – 50,- €

2. kategória 1 až 3 cena – vecný dar

1. kategória preteky na VN Kružná

2. kategória VN Brzotín spolu s doprovodom dospelej osoby

———-

Obsah dokumentu je právne záväzný.

216

 Z Á K O N

o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

PODMIENKY LOVU RÝB

§ 14 Individuálna ochrana rýb

Zakazuje sa

d) začať lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu, alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo k privlastneniu žiadnej ryby

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINOSTI

§ 39 Priestupky

Priestupku na úseku rybárstva sa dopustí ten, kto

d) začne lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončí lov bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo k privlastneniu žiadnej ryby podľa § 14 písm. d),

(2) Za priestupok podľa odseku 1 okresný úrad uloží pokutu od 100 eur do 1 000 eur.

Obsah dokumentu je právne záväzný.

381

 V Y H L Á Š K A

 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

§ 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia

(8) Loviaci čitateľne, bez možnosti vymazania zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu podľa odseku 2 písm. a) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Všetky ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu samostatne bezprostredne pri prerušení a po skončení lovu rýb. Ak si loviaci neprivlastnil žiaden úlovok, vyznačí túto skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím všetkých kolónok v príslušnom riadku, okrem kolónky určenej na záznamy kontrolného orgánu. Za prerušenie lovu sa považuje znefunkčnenie prostriedkov určených na lov rýb v príslušnom dni lovu, pričom takéto prerušenie lovu nie je považované za vyhradzovanie si miesta lovu podľa § 15 ods. 1 písm. h) zákona.

(21) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

———–

Povinnosťou každého člena je zúčastniť sa na členskej schôdzi

Malá ukážka toho ako sa to má správne vypísať a ako sa to nemá. Treba čítať aj sprievodný text. A hlavne si treba vstúpiť do svedomia a plniť si svoje povinnosti rybára.

———-

 

Spúšťame anketu k Členským rybárskym pretekom. Či má zmysel ich organizovať keď je malá účasť.

Hlasujte ANO /NIE

https://xoyondo.com/dp/Mfn5hnTjLfd5AiQ/gNMGfqz6n8

——————————————-

Možnosť zakúpiť si hosťovanie povolenky na kaprov a pstruhov vody MO SRZ Rožňava – miesto zakúpenia F. H. M. Rybárske potreby Čučmianská dlhá 45, otváracia doba pondelok – piatok od 8.30 do 17.30 hod. , sobota od 8.30 do 12.30 hod. Poprípade podľa dohody 0918 981 475

Pridaj komentár